Καιρός λοιπόν να γράψω πολυγλωσσική υποστήριξη από τον πυρήνα. Πόσα χρόνια έχω υποφέρει με πολυγλωσσικές σελίδες και .. Ελληνικά. Bilotos 7 days ago
Καιρός λοιπόν να γράψω πολυγλωσσική υποστήριξη από τον πυρήνα. Πόσα χρόνια έχω υποφέρει με πολυγλωσσικές σελίδες και .. Ελληνικά.
Posted in: Μνι σκλί πλί γουρούν
Δεν έχει τάγκζ μάνα μ