Προσθέστε απλά τον παρακάτω κώδικα στο functions.php του θέματός σας. Προσαρμόστε τα πεδία στο ιστολόγιό σας.

Ο κώδικας προσθέτει τα λεγόμενα OG tags τα οποία χρησιμοποιεί το facebook.

//Adding the Open Graph in the Language Attributes
function add_opengraph_doctype( $output ) {
		return $output . ' xmlns:og="http://opengraphprotocol.org/schema/" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"';
	}
add_filter('language_attributes', 'add_opengraph_doctype');

//Lets add Open Graph Meta Info
function insert_fb_in_head() {
	global $post;
	if ( !is_singular()) //if it is not a post or a page
		return;
    echo '<meta property="fb:admins" content="100000094219437"/>';
    echo '<meta property="og:title" content="' . get_the_title() . '"/>';
    echo '<meta property="og:type" content="article"/>';
    echo '<meta property="og:url" content="' . get_permalink() . '"/>';
    echo '<meta property="og:site_name" content="Tom Papatolis Blog"/>';
	if(!has_post_thumbnail( $post->ID )) { //the post does not have featured image, use a default image
		$default_image="http://tomsnews.de/wp-content/uploads/2016/03/about2.jpg"; //replace this with a default image on your server or an image in your media library
		echo '<meta property="og:image" content="' . $default_image . '"/>';
	}
	else{
		$thumbnail_src = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'large' );
		echo '<meta property="og:image" content="' . esc_attr( $thumbnail_src[0] ) . '"/>';
	}
	echo "
";
}
add_action( 'wp_head', 'insert_fb_in_head', 5 );

Τόσο εύκολο! Χωρίς κάποιο από τα SEO πρόσθετα τα οποία κάνουν τη σελίδα σας αργή.